Друк

Економіка є однією із найважливіших сфер життєдіяльності людини, тому проблеми економічної безпеки актуалізуються не лише щодо підприємств чи окремих осіб, а й суспільства загалом.

Економічна безпекастан захищеності життєво важливих інтересів особи, суб'єкта підприємницької діяльності, країни, можливість без втручання ззовні вибирати шляхи і форми економічного розвитку та здійснювати їх реалізацію.

"Економічна безпека" є універсальним поняттям, що стосується захисту суб'єктів підприємницької діяльності на всіх рівнях – від держави до кожного громадянина. Тому збільшення кількості підприємств із високим рівнем економічної безпеки, її стійкість від можливих загроз сприятимуть зміцненню економічної безпеки України.

Трансформаційні перетворення в економіці України супроводжуються не тільки формуванням нових виробничих можливостей, а й зміною відносин в інших сферах життя. Переходу до ринкових відносин притаманні політичні, економічні та суспільні кризи. Унаслідок них, як правило, відбувалися негативні явища в економіці: поширювалась недобросовісна конкуренція, зростала злочинність, корупція, збільшувалась частка кримінально-тіньового сектору економіки. За таких обставин суб'єкти підприємницької діяльності все частіше стають об'єктами різних загроз. Тому об'єктивно необхідний захист бізнесу, спрямований на протидію таким загрозам.

Економічна загрозаможливість навмисної чи ненавмисної дії, яка порушує режим функціонування підприємства (фірми), завдає матеріальної або моральної шкоди, виводить зі стану стійкої рівноваги.

Такі загрози реалізуються у вигляді корупції, шахрайства, недобросовісної конкуренції, використання неефективних технологій виробництва тощо. Фізичні загрози проявляються у крадіжках, пограбуваннях, поломках, виведенні з ладу обладнання; інтелектуальні – у розголошенні або неправомірному використанні інформації, дискредитації підприємства, а також різних соціально-психологічних конфліктах довкола банківських установ або власне в них.

Безпека підприємницької діяльності тісно пов'язана з ризиками, які є невід'ємною складовою ринкової форми господарювання і потенційним джерелом прибутків або витрат.

Безпека підприємництва спрямована на усунення чи зменшення ризику економічних збитків. Джерелом загроз для підприємства можуть бути матеріальні та нематеріальні активи, фінанси, інформація, персонал.

Відповідно до сфер дії загроз виокремлюють певні види безпеки:

 

На практиці всі ці види безпеки здійснює служба безпеки (охорони), яка організовує пропускний режим, охорону будівель, споруд, приміщень, обладнання, захищає інформацію від несанкціонованого доступу, забезпечує режим конфіденційності документів і матеріалів.

Особливе місце в структурі підприємницької діяльності посідає банківська діяльність, яка дедалі частіше підпадає під вплив кримінальних структур. Із впровадженням ринкових відносин вона стає центральною ланкою у сфері фінансово-господарських відносин. Однак, крім законних товарно-фінансових потоків, через банківську систему "відмивають" капітали, вона є основним виконавцем випуску в безготівковий платіжний обіг фіктивно утворених коштів.

Скоєнню корисливих злочинів у сфері банківської діяльності сприяють такі чинники:

Питання безпеки бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою вважають одним із основних, а на заходи безпеки в комерційних структурах витрачають від 10 до 15% прибутку.

Передумовою ефективного захисту підприємницької діяльності від злочинних посягань є виявлення і вивчення обставин та умов, які передують здійсненню злочинів. Тільки комплексний і багатофункціональний підхід може допомогти визначити і розробити цілеспрямовані заходи щодо запобігання криміналіза- ції економіки.

БЖД