журнал "Бизнес и безопасность"

Switch to desktop Register Login

"Бизнес и безопасность" № 4-2018

Оцените материал
(0 голосов)

BSM 2018 4 Obkl sm

 

АКТУАЛЬНО

Складові інформаційної безпеки держави: аналіз основних суб’єктів...    2
Проблематика забезпечення інформаційної безпеки сьогодні привертає увагу науковців та практиків у різних сферах, втім питання визначення складових інформаційної безпеки та критеріїв, що використовуються з цією метою, досі залишається недостатньо розробленим. Не визначені складові інформаційної безпеки й на рівні законодавства. То ж актуальним є дослідження критеріїв виокремлення складових інформаційної безпеки та визначення щодо сутності останніх, що становить мету цієї статті.
Безпека особи, суспільства і держави, в тому числі й інформаційна, становить складне, багаторівневе явище, котре одночасно може розглядатися як процес та показник стану реалізації національних інтересів. При цьому до основних принципів забезпечення національної безпеки належать: дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина; законність; системність та комплексність застосування органами державної влади та місцевого самоврядування заходів забезпечення безпеки; пріоритет попереджувальних заходів забезпечення безпеки; взаємодія державних органів з міжнародними організаціями, інститутами громадянського суспільства, громадянами тощо з метою забезпечення безпеки. Для реалізації зазначених принципів створюється система забезпечення національної безпеки, органічною складовою якої є система забезпечення інформаційної безпеки,  призначена для втілення державної політики в інформаційній сфері. Важливе значення для ефективного функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки держави має її суб’єктний склад, компетенція суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки та належна організація взаємодії між ними.
Не зважаючи на те, що Конституція України з моменту свого затвердження відносить забезпечення інформаційної безпеки до найважливіших функцій держави, нормативне визначення інформаційної безпеки є відносно новим. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» передбачає, що інформаційна безпека – це «стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації». Таке визначення, як бачимо, не дає змоги дійти чіткого висновку щодо сутності складових інформаційної безпеки, так само, як і низка опосередкованих визначень, які розглядають інформаційну безпеку у контексті більш загального поняття – національної безпеки, або ж торкаються її окремих аспектів, на кшталт інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж.
На методологічному рівні предметна сфера інформаційної безпеки є єдиною, структурованою за завданнями та предметом дослідження, збалансованою за терміносистемою. Її системотвірним чинником, безумовно, виступають інформація та інформаційні процеси. Втім для виокремлення складових інформаційної безпеки на доктринальному рівні використовується досить широкий спектр критеріїв, що зумовлює диференціацію підходів до розуміння системного змісту поняття «інформаційна безпека».
Якщо звернутися до зарубіжних наукових джерел, можна переконатись в тому, що найбільш популярною є точка зору, відповідно до якої складовими інформаційної безпеки визнаються цілісність, доступність та конфіденційність інформації. Під цілісністю інформації розуміють її властивість не бути модифікованою неавторизованим користувачем і (або) процесом, тобто, зберігатись у стані, визначеному її створювачем та законним володільцем, в т.ч. й  достовірність інформації як її відповідність дійсності в аспекті адекватності відображення. Конфіденційність означає властивість інформації бути недоступною користувачам, які не мають на це права. Ця властивість пов’язана з розмежуванням інформації за режимом доступу. Доступність інформації полягає в тому, що уповноважений користувач може використовувати її відповідно до правил, встановлених політикою безпеки, не очікуючи більше заданого проміжку часу, тобто це властивість інформації знаходиться у необхідному користувачеві вигляді та місці, в той час, коли вона йому необхідна. Дійсно, належний стан вищезгаданих властивостей є важливим для забезпечення безпеки інформації. Крім того, внаслідок забезпечення безпеки інформації формується нова властивість інформації – її безпечність, котра також є важливою для інформаційної безпеки. Остання ж, окрім власне безпеки інформації, включає в себе й інші складові. Так, в окремих випадках заподіяння шкоди належному стану властивостей інформації становить лише один з видів протиправних наслідків. Шкода завдається і іншим елементам інформаційної сфери, до яких, окрім інформації, належать також інформаційні системи (суб’єкти й інфраструктура) та інформаційні відносини. Отже, безпека інформації має розглядатися як частина більш масштабного цілого.
Відповідно, як науковці близького зарубіжжя, так і вітчизняні дослідники приділяють значну увагу питанням інформаційно-психологічної та державно-ідеологічної складової інформаційної безпеки, існування яких зумовлюється поділом інформаційної сфери на інформаційно-технічну та інформаційно-психологічну. На підставі критерію функціональності також пропонують визнавати складовими інформаційної безпеки її аспекти: соціальний; нормативно-правовий; економічний; фінансовий; військовий; екологічний; програмно-технічний тощо...
ТКАЧУК Т.Ю. к.ю.н, доцент

 

Політико-правова безпека підприємства, як складова економічної безпеки    11
«Не важливо, хто правий, важливо, чий юрист краще» (життєве прислів'я)
У всі часи, а особливо в періоди нестабільності в державі, коли її інститути не виконують своїх функціональних обов'язків, проблеми безпеки стають вкрай актуальними.
Коли йдеться мова про безпеку частіше всього під нею розуміють такий режим функціонування, коли ризики фізичних, фінансових втрат та інших негативних впливів знаходяться в допустимих межах. Таким чином, безпека підприємства - це стан захищеності життєве важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Коли йдеться мова про безпеку юридичної особи, а саме підприємства, то можна розуміти, що це по суті економічна безпека...
Геннадій Лисенко, юрист ГО «Союз працівників сфери безпеки»


Правова оцінка Голодомору 1932-1933 рр. в Україні    12
Сьогодні не викликає сумніву твердження, що сталінський тоталітарний режим скоїв жорстокий злочин проти української нації, внаслідок якого мільйони українських селян було виморено штучно організованим голодом1.
Навіть якщо розглядати штучно організований голод поза національним контекстом, таке знищення також є тяжким міждержавним злочином - злочином проти людяності. Тож варто зазначити, що для юридичної оцінки і засудження вбивства селян голодом не варто винаходити нових термінів («геноцид», «класоцид»), а слід звернутися до міжнародного права, в якому, крім геноциду, є й інші категорії злочинів проти людяності, зокрема такий, як «винищення». У міжнародному праві під ним розуміють свідоме широкомасштабне або систематичне вбивство значної кількості людей, зокрема шляхом позбавлення їх доступу до продуктів харчування та ліків.
Спільними для геноциду й інших злочинів проти людяності є те, що їх скоєння тягне за собою широкомасштабні або систематичні порушення природних прав та основоположних свобод людини і є підставою для відповідальності винних держав, посадових і приватних осіб згідно з нормами національного і міжнародного права. Отже, масове знищення українців у 1932-1933 рр. є тяжким міжнародним злочином, незалежно від того, кваліфікувати його як геноцид чи як винищення...
http://pidruchniki.com/


Кибератаки – глобальная угроза для бизнеса    14
Что такое кибербезопасность?
Кибербезопасность – это реализация мер по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак. Такие атаки обычно направлены на получение доступа к конфиденциальной информации, ее изменение и уничтожение, на вымогательство у пользователей денег или на нарушение нормальной работы компаний.
Реализация мер эффективной кибербезопасности в настоящее время является достаточно сложной задачей, так как сегодня существует гораздо больше устройств, чем людей, а злоумышленники становятся все более изобретательными.
Согласно исследований международной консалтинговой компании PwC по данным глобального опроса инвесторов за 2018 год киберугрозы в перечне угроз для бизнеса поднялись на первое место, хотя в 2017 году были на пятом. По данным опроса, этой проблемой обеспокоены 41% инвесторов и аналитиков.
В прошлом 2017 году 978 млн человек из 20 стран мира (в алфавитном порядке – Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, США, Швеция, Франция и Япония) стали жертвами киберпреступлений. Об этом сообщается в докладе Norton Cyber Security Insights, подготовленном компанией Symantec.
Больше половины (53%) пострадавших подверглись атаке вирусов. 38% пострадали от мошенничества с банковскими картами, а 34% – компрометации паролей личных аккаунтов. Среди них более 352 миллионов человек являются жителями Китая, индийцев – 186,5 милллионов, а жителей США – почти 144 миллиона. За ними следуют Бразилия (62,2 млн пользователей), Индонезия (59,5 млн пользователей), Мексика (33,2 млн человек), Германия (23,4 млн пользователей), Франция (19,3 млн французов), Япония (17,7 млн пользователей). Закрывает же топ-10 стран с самым большим количеством киберпреступлений Великобритания – там от киберпреступлений пострадало 17,4 млн человек.
При этом меньше всего пострадавших от киберпреступников оказалось в Гонконге – «всего» 2,4 миллиона человек.
Каждый из почти миллиарда пользователей в среднем отдал преступникам $142, а также потратил около суток на ликвидацию последствий. 58% жертв киберпреступности так или иначе поделились, как минимум, одним паролем от любой своей учетной записи с третьими лицами, а 20% использовали один и тот же пароль во всех учетных записях.
При этом исследования для доклада, в которых приняло участие больше 21000 людей в возрасте старше 18 лет, показывают, что каждый пятый использует один и тот же пароль для всех своих учетных записей. Впечатляет и тот факт, что треть на бумаге записывает логины и ключи, а 3% и вовсе не против использовать простые банальные пароли.
Примечательно, что почти каждый четвертый считает, что кража информации в Сети не так уж и плоха по сравнению с кражей в «реальной жизни»...
М.Иванов


Современные технологии. Big data    21
Сегодня постоянный рост объема данных – естественная тенденция развития современного мира. Гаджеты, социальные сети, измерительные устройства, бизнес-ресурсы – малая часть всего того, что ежесекундно собирает и создает огромные массивы информации. В нашу реальность незаметно вошел такой термин, как Big Data. Что это?
По данным компании IBS, к 2003 году мир накопил 5 эксабайтов данных (1 ЭБ = 1 млрд гигабайтов). К 2008 году этот объем вырос до 0,18 зеттабайта (1 ЗБ = 1024 эксабайта), к 2011 году – до 1,76 зеттабайта, к 2013 году – до 4,4 зеттабайта. В мае 2015 года глобальное количество данных превысило 6,5 зеттабайта.
К 2020 году, по прогнозам, человечество сформирует 40-44 зеттабайтов информации. А к 2025 году вырастет в 10 раз, говорится в докладе The Data Age 2025, который был подготовлен аналитиками компании IDC. В докладе отмечается, что большую часть данных генерировать будут сами предприятия, а не обычные потребители.
Аналитики исследования считают, что данные станут жизненно-важным активом, а безопасность – критически важным фундаментом в жизни. Также авторы работы уверены, что технология изменит экономический ландшафт, а обычный пользователь будет коммуницировать с подключёнными устройствами около 4800 раз в день.
Большие данные (англ. big data) – обозначение структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами, появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных традиционным системам управления базами данных и решениям класса Business Intelligence.
В широком смысле о «больших данных» говорят как о социально-экономическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огромные массивы данных, в некоторых проблемных областях – весь мировой объём данных, и вытекающих из этого трансформационных последствий.
В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно выделяют «три V»: объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма), скорость (velocity в смыслах как скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), многообразие (variety, в смысле возможности одновременной обработки различных типов структурированных и полуструктурированных данных); в дальнейшем возникли различные вариации и интерпретации этого признака.
С точки зрения информационных технологий в совокупность подходов и инструментов изначально включались средства массово-параллельной обработки неопределённо структурированных данных, прежде всего, системами управления базами данных категории NoSQL, алгоритмами MapReduce и реализующими их программными каркасами и библиотеками проекта Hadoop. В дальнейшем к серии технологий больших данных стали относить разнообразные информационно-технологические решения, в той или иной степени обеспечивающие сходные по характеристикам возможности по обработке сверхбольших массивов данных...
Ю.Дмитренко

 


ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ. ОХОРОНА

Право на владение огнестрельным оружием для физ. лиц: опыт Республики Молдова    28
Республика Молдова одна из немногих на постсоветском пространстве стран, где граждане имеют право на владение огнестрельным, в том числе короткоствольным (револьверы и пистолеты) оружием. Такая возможность появилась с принятием в 1994 году закона «О контроле над индивидуальным оружием», который в дальнейшем был дополнен рядом уточняющих положений.
Характерным является тот факт, что граждане республики Молдова достигшие 18 лет и отвечающие требованиям закона, получили возможность не только приобретать и хранить короткоствольное огнестрельное оружие, но и имели право на его ношение. При этом это ни привело к ухудшению криминальной обстановки и росту числа убийств, как этого опасались противники такого введения. Право на торговлю оружием получили только государственные магазины, являющиеся структурными подразделениями МВД. Вместе с тем нельзя сказать, что в то время подобная возможность вызвала ажиотаж среди граждан и массовое приобретение пистолетов и револьверов. В первую очередь это было связано с довольно высокой ценой на оружие, при весьма низких доходах населения. За несколько лет было продано всего несколько тысяч единиц пистолетов и револьверов.  Большую же часть огнестрельного оружия традиционно составляло охотничье, длинноствольное.
Несмотря на свою новизну, закон «О контроле над индивидуальным оружием» все же не мог в достаточной мере охватить все аспекты оборота оружия.  В дальнейшем, по инициативе полиции, закон претерпел серьезные изменения. Новая редакция закона, который вступил в силу в 2012 году была гораздо более объемной и детальнее описывала все аспекты нормативного положения оружия в стране. «Закон о режиме боеприпасов и оружии гражданского назначения» №130 от 8.06.2012 состоял из 72 статей и нескольких приложений. С учетом того, что закон вводил новые, ранее не существующие положения, вступление его в силу было отложено более чем на год после принятия. Он вступил в силу 26.10.2013 года. Важным является тот факт. что данный закон регламентирует только положение оружие и боеприпасов гражданского назначения. Для правоохранительных органов и специальных служб был принято единый закон Закон Nr. 218 от  19.10.2012 «О порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».
В статье 2 Закона «О режиме боеприпасов и оружии гражданского назначения» устанавливалось, что под термином «оружие» понимается любой изготовленный или приспособленный предмет, или устройство, из которых могут быть выпущены свинец, пуля или иной снаряд или поражающее вещество в газовом, жидком или ином состоянии с помощью взрывного, газового или атмосферного давления либо других источников энергии и которые соответствуют одной из категорий, предусмотренных в приложении к закону.
Отдельно было выделено определение для огнестрельного оружия. Под ним понималось любое оружие со стволом, которое можно носить, предназначенное для производства выброса или могущее быть преобразовано для производства выброса дроби, пули или снаряда в результате сгорания метательного заряда; считается, что предмет может быть преобразован для производства выброса дроби, пули или снаряда в результате сгорания метательного заряда, если он имеет вид огнестрельного оружия и вследствие своей конструкции или материала, из которого был изготовлен, может быть преобразован для указанных целей;  в целях закона не включается в определение огнестрельного оружия оружие, предусмотренное приложениями к закону.
В свою очередь под боеприпасами понималась - совокупность, состоящая из патрона, метательного заряда, капсюля-воспламенителя и, по обстоятельствам, снаряда;
Законодательство вводило несколько категорий оружия, а именно летальное оружие и боеприпасы - оружие и боеприпасы, применение которых может повлечь за собой смерть или тяжелое ранение ли
нелетальное оружие и боеприпасы - оружие и боеприпасы, предназначенные для утилитарных целей либо для развлечения или самозащиты, изготовленные таким образом, чтобы их применение не могло повлечь за собой смерть лиц.
Кроме того выделялось гражданское оружие - оружие, устройства, материальные средства, находящиеся в частной или государственной собственности, предназначенные (приспособленные) для гражданского использования, годные с  технической точки зрения для нанесения вреда или иммобилизации человека либо животного, для спортивных целей или охоты, для самообороны, для защиты и охраны материальных ценностей или для имитации их боевых характеристик;
оружие для защиты и охраны - короткоствольное огнестрельное оружие, признанное в установленном законом порядке, предназначенное для охраны жизни, целостности и свободы физических лиц, а также имущества, принадлежащего физическим или юридическим лицам;
оружие самообороны - летальное и не летальное короткоствольное оружие (за исключением пневматического оружия), признанное в установленном законом порядке, специально изготовленное для рассеивания вредных, раздражающих, нейтрализующих газов либо для  выпускания каучуковых снарядов или пуль в целях самозащиты;
коллекционное оружие - оружие, являющееся музейным экспонатом, а также оружие в рабочем или нерабочем состоянии, являющееся раритетом или имеющее историческую, документальную, научную либо художественную ценность;
спортивное оружие - оружие, предназначенное для занятия спортивной стрельбой, подтверждение соответствия или признание которого осуществлено в установленном законом порядке;
охотничье оружие - оружие, предназначенное для  охоты, одноствольное или многоствольное, для которого используются боеприпасы в виде пуль и/или картечи, подтверждение соответствия или признание которого осуществлено в установленном законом порядке;
деактивированное оружие - оружие, ставшее окончательно нефункциональным вследствие его безвозвратной переделки и преобразования оружейником, обладающим лицензией на ремонт оружия;
старинное оружие - летальное оружие, произведенное до 1877 года, или его репродукции, предназначенные для хранения в коллекциях; и др...
Анатолий Брединский, ст. преподаватель Факультета Защиты, Охраны и Безопасности Г.У.Ф.К. и С. Р.М.
Руководитель проекта «Безопасность для всех» (www.sec4all.net)

 

Некоторые аспекты оборота  огнестрельного оружия в Украине    34
В статье анонсирована точка зрения автора на современную проблематику законного и незаконного оборота огнестрельного оружия на территории Украины в условиях отсутствия Закона Украины «Об оружии». Проанализировано состояние незаконного и законного оборота огнестрельного оружия: контрабанда, переделка, изготовление, незаконные раскопки, потеря и растрата. Предложены пути и направления деятельности МВД Украины с целью предупреждения и борьбы с вышеуказанными противоправными проявлениями.
Анализ изъятия работниками МВД огнестрельного оружия у преступников и незаконных собственников свидетельствует об остроте и актуальности вопроса борьбы с его незаконным оборотом на территории Украины. За последние пять лет наблюдается значительный и стойкий ежегодный рост, в среднем на 30,5%, количества оружия (боевого, самодельного и переделанного) из числа изъятого, найденного и добровольно выданного. Это указывает, с одной стороны, на повышение роли правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом оружия, эффективности проведения целевых операций «Оружие» и др., а с другой стороны, на увеличение его количества в незаконном владении у граждан.
С целью решения проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия на территории Украины, прежде всего необходимо четко определить источники и каналы его распространения, отработать методы и пути их устранения...
Кофанов А.В., кандидат юридичних наук, доцент, доктор філософії, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ.


За безопасность нужно платить, за её отсутствие, приходится расплачиваться    36

Не стоит экономить на личной охране!

В глубь истории нашей профессии

В своё время, я организовывал экономическую безопасность в одном из крупных европейских банках, и так или иначе мне приходилось сталкиваться с подбором кадров в свою службу и службу личной охраны банка и ряду чиновников из кабмина и верховной рады.
Поделюсь одним рассказом, повествующим о том, как было изначально и в конце, резюмирую как обстоит дело сейчас.
Банкир родом из лихих 90-х, рассказал, свой опыт и что он видел и как это воспринималось тогда. По вполне понятным причинам просивший не называть его подлинного имени, рассказал нашему куратору с пресс-службой о трех типах телохранителей, которые сменились в его личной охране...
Ялов Роман Викторович, Вице президент ГО телохранителей Украины
https://instagram.com/bodyguard_page?utm_source=ig_profile_share&igshid=6ufn09kthuag


Политика и личная безопасность    38
Со времен Ивана Грозного и до заката советской империи, будущее всегда проектировало государство. Видимо поэтому наши граждане так привыкли жаловаться на свою судьбу и начальство. Сегодня государство отказалось от множества функций, которые оно выполняло на протяжении жизни нескольких поколений и не может больше гарантировать гражданам личную безопасность в полном ее объеме. А жители этого государства заботиться о себе сами не умеют. Их состояние потенциально опасно не только для них самих, но и для тех немногих, кто стремится обеспечить свою безопасность сам, не особенно рассчитывая на государство. Каждый гражданин теперь и сам должен позаботиться о своей безопасности. Неприкосновенность частной (личной) жизни защищена законом почти во всех странах.
Безопасное государство — это государство граждан, которые умеют обеспечить безопасность прежде всего для каждого в отдельности. И на этом основании задают тот уровень национальной и государственной безопасности, который им подходит на их личном уровне. Причем на несколько десятилетий вперед. И в такой ситуации человек всегда в выигрыше по сравнению с государством. Поскольку готов думать о том, чем он будет заниматься через двадцать лет.
А государство более чем на два выборных срока думать не умеет. Так может безопаснее поставить ему задачу на те же двадцать лет? И тем самым дать хоть какие-то гарантии личной безопасности граждан... На двадцать лет и более...
Осинский Евгений, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»


Мифы о телохранителе    40
Причины заставляющие взять личную охрану бизнесмену, с одной стороны общеизвестны, с другой стороны, выбор телохранителя становится довольно не простым делом. Так как мнение о работе личного охранника у работодателя и профессиональный подход к комплексной безопасности клиента, у самого телохранителя, имеют огромное различие. Экономический кризис, нестабильная политическая ситуация в стране, военные действия на Востоке Украины заставляют экономить. Но постоянный неисчерпаемый поток нелегального оружия поступающего в руки криминала из зоны боевых действий, отсутствие профессиональной полиции, обязывают заниматься вплотную бизнесмена или политика, личной безопасностью. Экономия на личной безопасности, как семьи так и бизнесмена, это покупка псевдо успокоения за сравнительно не большие деньги. Бизнесмен, не задумываясь, приобретает дорогостоящие автомобили, считая их лицом успешного человека, подчеркивание его статуса в обществе. Так же имея влиятельные знакомства и финансовый поток, приобретает оружие как короткоствольное, так и нарезное для ложного чувства защищенности. При этом глубоко в душе понимая, что даже без навыка владения газовым баллончиком, можно нанести вред самому себе или близким, при погашении конфликта. Слово статус, играет злую шутку так же и с подбором личной охраны.
На рынке Украины, при беседе сотрудников Гражданского Объединения профессиональных телохранителей, ни один заказчик не назвал реальные угрозы и не выразил беспокойство за личную безопасность или безопасность семьи. Все аргументы сводились к сопровождению бизнесмена (отсутствия явных угроз) одним, максимум двумя сотрудниками личной охраны. Слово статус звучало постоянно, ставя на один план сотрудника личной охраны и дорогого автомобиля. Возраст и внешние данные сотрудника, как и при подборе автомобиля, играют основную роль в выборе телохранителя. Он (личный охранник) должен удовлетворять всех членов семьи как внешнем видом, так и вызывать внутреннее спокойствие безопасности. Должен быть не прихотлив в быту, постоянно готов быть как к диалогу, так и к бытовой помощи. Входить в понимание не простой жизни бизнесмена, а именно терпеть все его срывы и выбросы негативной энергии на охранника (группу охраны). Так как за это заплачены деньги, как и автомобиль, личный охранник должен только эксплуатироваться. Имея такой подход к подбору телохранителей, бизнесмен покупает мнимую безопасность и имеет довольно уязвимый уровень охраны...
Осинский Евгений, координатор ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців»


Охрана учреждений образовательной инфраструктуры    42
В настоящее время надежная охрана в образовательных учреждениях, особенно в городах, становится жизненной необходимостью. Это вызвано тем, что в связи с ожесточением общей криминогенной обстановки, затянувшимся конфликтом на Донбассе и последующим неконтролируемым распространением оружия, свободной продажей спецсредств, а также активизации террористов коллективы школ самостоятельно, без помощи профессионалов, не могут обеспечить безопасность школьного пространства для обучаемых и учителей, а также сохранность имущества школ.
Специфика охраны учреждений образовательной инфраструктуры состоит из некоторой педагогической составляющей в общем объеме той работы, которую обычно исполняют охранники, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. От сотрудника, охраняющего образовательное учреждение, помимо традиционной опрятности в одежде, вежливости, бдительности, умения быстро ориентироваться в сложной обстановке и четко действовать в экстренных случаях, требуется также особый такт, коммуникабельность (и умение при этом «держать дистанцию»), знание детской и подростковой психологии.
Школа, колледж или институт являются во многом особым миром, со своими социально-психологическими законами - и это вносит соответствующие коррективы при разработке концепции безопасности учебного заведения. Например, к этим проблемам можно отнести внутришкольную преступность (в т.ч. воровство и вымогательство), хулиганство, порчу имущества, проблему распространения наркотиков в школьной и вузовской среде и еще целый ряд проблем. Вместе с тем, школа или институт являются традиционным объектом охраны, с традиционными задачами, стоящими перед сотрудниками охранного предприятия. Насколько эффективно организовано их выполнение? Насколько эффективны критерии отбора персонала на должность охранника учебного учреждения? Какими законодательными актами руководствуется компания при подготовке охранника именно учебного учреждения? Вопросы скорее риторические.
Обратимся к зарубежному опыту. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №1010н от 11 декабря 2015 г. утверждён профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций», разработанный СРО Ассоциация «Школа без опасности». Предлагаем читателям журнала «Бизнес и безопасность» некоторые пункты этого стандарта (нумерация соответствует оригинальному документу)...
Н.Луков


Поліцейський хортинг: принципи та критерії оцінювання виконання прийомів самозахисту    49
Залучення у лави поліції та інших правоохоронних органів великої кількості молодих працівників з одного боку та негативні тенденції в динаміці злочинних проявів з іншого обумовлюють необхідність якісної підготовки особового складу до дій в екстремальних ситуаціях. Не в останню чергу виживання правоохоронців та їх неуразливість при нападі правопорушників залежить від їх рівня володіння прийомами самозахисту.
Необхідно відмітити, що спеціальної літератури з самозахисту нині знайти практично неможливо, а методика оцінювання якості виконання технічних дій самозахисту взагалі майже не оприлюднювалася. Виключення складають лише роботи, видані Луганським державним університетом внутрішніх справ у 2007 році [1; 2]. Видані незначним для України накладом - 300 примірників ці навчально-методичні посібники були маловідомі фахівцям самозахисту, які виставляли оцінки за власним внутрішнім переконанням.
До того ж, з моменту видання посібників відбулися суттєві зміни в суспільному житті країни та у сфері правоохоронної діяльності, які необхідно враховувати. Зокрема, відбувся відхід від обов'язковості виконувати технічні дії самозахисту відповідно до вимог того чи іншого виду спорту (бойового мистецтва) до можливості виконувати дії з арсеналу будь-яких бойових мистецтв. Такий підхід слід визнати правильним, тому, що він враховує індивідуальні особливості правоохоронців.
Федерація поліцейського хортингу України, враховує вимоги сьогодення та пропонує сучасний підхід до оцінювання правильності виконання технічних дій самозахисту. Він полягає в оцінюванні дотримання працівником (спортсменом) критеріїв ефективності таких дій. На етапі базової підготовки такими критеріями є: практичність, ефективність, швидкий перехід від захисних дій до контролю нападника, дотримання рівноваги, контроль ситуації, законність, дотримання заходів безпеки. На етапі вдосконалення додається критерій реагування на раптовий напад...  
Борис Шаповалов, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник ІПВ НАПНУ, Президент Поліцейського центру бойових мистецтв та Федерації поліцейського хортингу України.

 

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Разработки НТЦ «Квант» в сфере обнаружения закладных устройств и оценки защищенности информации    53
Бурное развитие современной электронной техники и информационных технологий позволяет создавать все более совершенные устройства съема информации. Поэтому в НТЦ «КВАНТ» (г. Николаев) постоянно совершенствуются разрабатываемые им автоматизированные комплексы серии «АКОР», а также комплектующие к ним...

Шахов Александр Викторович,
Опарин Владимир Васильевич

НТЦ «Квант»
Украина, 54003, г. Николаев, а/я 292
Тел./факс:+38(0512) 37-09-64,
Тел.:+38(0512) 37-39-96,
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.akor.com.ua

 


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Технологии наружных извещателей серии XD от компании Pyronix    56
Защита периметра является одним из наиболее эффективных способов предотвращения вторжения. Более безопасная система - это та, которая предупреждает пользователя о появлении злоумышленника до того, как он проникнет внутрь. Казалось бы, это совсем очевидно, но при использовании внешних детекторов неизбежно возникают проблемы, связанные с агрессивным воздействием внешней среды на работоспособность извещателя. Например, колебание температуры, блики от УФ-излучения, раскачивание растительности, перемещение домашних и диких животных – все это вызывает риск возникновение ложных тревог.
Наружные извещатели серии XD разработаны с применением специальных запатентованных технологий направленных на преодоление именно таких проблем и при этом обеспечивают максимальную функциональность и производительность даже в самых экстремальных условиях. Извещатели воплощают новаторство и качество - это те показатели, благодаря которым компания Pyronix завоевала свою репутацию...

Viatec.ua
Киев, ул. Михаила Cтельмаха, 3, тел.: (+380 44) 364-77-20 (21)

 


Беспилотные летательные аппараты    57
Беспилотные летательные аппараты (БЛА) все активнее покоряют небо. От простеньких дронов-квадрокоптеров с видеокамерой до функциональных комплексов весом в несколько тонн – таковы сегодняшние возможности беспилотной авиации, которая еще каких-то 20 лет назад воспринималась как фантастика. Эти машины обещают изменить мир будущего. Не зря Массачусетский технологический институт включил их в список десяти самых многообещающих технологий сегодняшнего дня.
С каждым годом возрастают масштабы практического применения БЛА в различных сферах. Неуклонно увеличивается численность их парка, расширяется круг решаемых ими задач при повышении их значимости.
Сегодня более 70 стран выпускают беспилотные летательные аппараты различных типов для нужд вооруженных сил, полиции, структур, отвечающих за охрану окружающей среды, обеспечивающих экологическую безопасность, занимающихся ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также электросетевых, нефтегазовых, сельскохозяйственных и других компаний...
Евгений Лукин

 

 

Пластиковая карта банка    64
Пластиковая карта банка – (в общем случае) банковский продукт, являющийся инструментом доступа к средствам, которые находятся на банковском счете. Банковские карты сейчас очень популярны во всем мире...
Ю.Дмитренко

 

 

Терминалы систем контроля доступа    68
Система контроля и управления доступом (СКУД) необходима для организации высокого уровня безопасности на объекте, поскольку позволяет исключить несанкционированное проникновение и дает возможность получения детализированной информации о соблюдении режимов доступа, рабочего графика сотрудниками, учете и контроле рабочего времени и т.п. В арсенале оборудования Hikvision имеется все необходимое для создания полнофункциональной системы контроля доступа для объектов любого уровня сложности – от самых простых на одну или несколько точек прохода до сложных систем, которые могут насчитывать до 1000 территориально разбросанных точек. Сегодня хотелось бы более детально остановиться на одном из устройств этой системы, а именно на терминалах. Эти устройства весьма популярны благодаря тому, что объединяют контроллер и считыватель в одном корпусе, что позволяет с легкостью организовать точку прохода. С помощью терминалов возможно быстро построить систему контроля доступа на небольшом объекте или обеспечить развернутую систему уникальными способами аутентификации, например, по отпечатку пальца или распознаванию лица. Список задач, которые можно решить посредством терминалов, достаточно обширен, и он напрямую связан с их характеристиками и функциональными возможностями...
Viatec.ua

 

 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Подбираем фокусное расстояние объектива камеры видеонаблюдения    71
Фокусное расстояние англ. focal length – физическая характеристика оптической системы. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.
Если говорить на простом языке, то чем больше фокусное расстояние, тем объектив более «дальнобойный», но при этом и угол обзора такого объектива меньше, и наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем угол обзора больше, но при этом объектив не будет «видеть» далеко.
Как правило, человеку, не разбирающемуся в видеонаблюдении, но желающему сэкономить на установке, эти данные ни о чем не скажут, так как для расчета мест установки камер видеонаблюдения требуется угол обзора, а не фокусное расстояние. Очень часто в попытке сэкономить люди самостоятельно подбирают видеокамеры, после чего сильно разочаровываются в работе построенной системы наблюдения. Причин тому может быть множество: неверная схема размещения камер, не тот тип объектива, неправильно подобранные углы обзора. Как бы там ни было, покупатель получает не то, чего ожидал. Чтобы вы не попали в подобную ситуацию, рекомендуем ознакомиться с изложенным ниже материалом...
Дмитрий Мусиенко

 

Технология расспознавания лиц    75
Вот уже несколько лет подряд компания Hikvision занимает первое место в мире среди производителей систем видеонаблюдения. Благодаря чему же ей это удается? На самом деле факторов, обеспечивающих такой успех очень много. Специалисты компании Hikvision работают над тем, чтобы мы могли использовать в своей работе устройства, дающие возможность реализовать абсолютно разнообразные задачи.  Одним из ключевых факторов успешности является применение в разработках оборудования новейших технологий искусственного интеллекта, которые позволяют видеокамерам выйти за рамки обычного наблюдения и стать активным инструментом в обеспечении безопасности и даже помощником в достижении коммерческого успеха...
Viatec.ua

 

Hikvision анонсирует новые решения для обеспечения безопасности на базе Turbo HD 5.0    78
Чтобы обеспечить HD качество в аналоговых системах наблюдения, Hikvision запустила первые поколения Turbo HD 1.0 в 2013 году. С тех пор последующие поколения продуктов Turbo HD включают множество инноваций - помогая клиентам Hikvision повысить безопасность и защиту периметра.
Основываясь на этих революционных достижениях в области безопасности, Hikvision анонсировала семейство продуктов наблюдения Turbo HD 5.0, в которое входят цифровые видеорегистраторы и камеры. Turbo HD 5.0 включает в себя технологии Deep Learning - автоматическое обнаружение угроз, AcuSense - улучшенная точность VCA, ColorVu - кристально чистое цветное изображение видео в темное время суток. Эти технологии помогут организациям и частным лицам упростить выявление и реагирование на нарушения безопасности, а также минимизировать ручное вмешательство и затраты на обеспечение безопасности...
Viatec.ua

 

 

СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Десять лет в строю…    80
Термин в десять лет, период не маленький в сложных условиях рыночных отношений. Это дает право говорить об амбициозности политики предприятия и его сотрудников. Началом  нашей деятельности считается 2005 год. У истоков создания компании стояли специалисты высочайшего класса, которые понимали важность своевременного и пофессионального обеспечения противопожарным, аварийно-спасательным оборудованием и снаряжением спасательных отрядов. С самого начала работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер - поставщик высококлассного практичного снаряжения и оборудования в министерства и ведомства. По нашим техническим условиям была создана и по сей  день успешно эксплуатируется во всех регионах Украины боевая одежда пожарного наивысшей степени защиты.
На втором этапе развития в 2007 году произошло расширение сферы деятельности предприятия. Выделено направление - поставка профессионального водолазного снаряжения и оборудования, инструментов для работ под водой. Нам под силу осуществить поставку от самого простого гидрокостюма, до новейшего тяжелого водолазного снаряжения, инструмента для работ под водой, оборудования для обеспечения водолазных спусков, медицинского их обслуживания. А также целевая поставка необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов для выполнения конкретных работ заказчика, практически вне зависимости от глубины таковых. Это  различные замеры: пробы воды и грунта, замеры толщин металла коммуникаций, поисковые работы, исследовательские, научные. Выполнение реальных поисково-спасательных работ на потерпевшем крушение судне. Практически это глаза и руки в морской пучине, руководить которыми можно с борта судна.
Нам по-прежнему есть что сказать по всем направлениям деятельности на рынке Украины.
Спасателям мы можем предложить широкий выбор боевого снаряжения - от карабина, пояса, сапог, шлемов, боевой одежды, костюмов защиты, для различных областей деятельности ГСЧС, до тепловизионных камер, защитных дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Безопасность, качество, технические характеристики и дизайн которых, удовлетворят самого требовательного потребителя. Об этом свидетельствуют многочисленные дипломы и награды, полученные на выставках и конкурсах. Но самой ценной наградой являются позитивные отзывы самих спасателей, которые более комфортно и безопасно себя чувствуют в надежном оборудовании во время выполнения сложной и опасной работы. Продукция привлекла внимание специалистов ГСЧС и была опробована в реальных условиях, получив при этом позитивные отзывы.
Мы - постоянные участники ежегодных сборов водолазных специалистов  спецподразделений различных силовых ведомств, где имеем возможность представить все то новое, что на сегодняшний день позволяет облегчить крайне нелегкий труд этих парней и с честью выполнить поставленную задачу.
С гордостью заявляем, что на сегодня мы являемся эксклюзивными поставщиками на рынке Украины таких известных компаний, как FLIR Commercial Systems, Inc (США) – поставка тепловизоров противопожарного направления, Ansell Protective Solutions AB  (Швеция) – производство и поставка защитных костюмов химической защиты ТМ «AlphaTec» и водолазных костюмов ТМ «VIKING» а также HNE Technologie AG (Германия) - производтсво ранцевих огнетушителей VARIO 9 Carbon и VARIO 13 Carbon.
Ознакомиться с новыми образцами техники, оборудования, снаряжения и наладить длительное и плодотворное сотрудничество Вы сможете, посетив наши стенды на выставке «Технології захисту/ПожТех – 2018», которая состоится 09-12 октября 2018 г. в Киеве в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15.
Будем рады приветствовать Вас в качестве посетителя нашей экспозиции.

Олеся Дембицкая, Директор ООО «Тетис-Дыхательные системы»

Киев, Межигорская, 82А,
http://dsystems.com.ua, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 


ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Все про організацію роботи з пожежної безпеки на енергетичних підприємствах    81
Особливості організації роботи з пожежної безпеки на енергетичних підприємствах. Практичні рекомендації.
Вступ
Пожежна безпека на будь-якому підприємстві насамперед спрямована на профілактику пожеж, а це означає збереження життя та здоров’я працівників  підприємств, також зменшення збитків при виникненні пожеж.
Пожежна профілактика це заходи, направлені на попередження і усунення можливих причин виникнення пожеж. Боротьба з пожежами ведеться двома шляхами - активними і репресивними заходами.
Активна боротьба з пожежами означає регулярне проведення на кожному підприємстві комплексу заходів, направлених на вивчення процесу горіння своєчасне попередження виникнення пожеж.
До заходів репресивного характеру відносяться заходи боротьби з уже виниклими пожежами, які підлягають їх локалізації і ліквідації з мінімальними збитками за допомогою пожежно-технічного озброєння. Пожежна профілактика складає систему заходів, направлених на:
- усунення умов і причин виникнення пожежі, вибуху або інших процесів, пов'язаних з появою вогню;
- своєчасне вживання заходів і систематичне здійснення заходів, які сприяють обмеженню розповсюдження вогню;
- створення на об'єктах умов, які сприяють швидкій ліквідації загоряння, що почалося, і перешкоджання  розповсюдженню пожежі;
- забезпечення умов безпечної евакуації людей і цінного майна під час пожежі.
До заходів, що усувають умови і причини виникнення пожеж, відносяться:
- підтримання в безпечному стані виробничих цехів і ділянок електростанцій, різних вогнедійних і нагрівальних приладів, апаратів
і електричних установок, кабельних каналів і тунелів, мазутосховищ і маслогосплдарства, складів і службових приміщень, які знаходяться на об'єкті;
- суворе дотримання встановленого на підприємстві протипожежного режиму і правил пожежної безпеки при експлуатації виробничого устаткування;
- встановлення суворого контролю за виконанням вогненебезпечних робіт, попередження самозагорання вугільного пилу в місцях його скупчення, просочених маслом ганчірок і спецодягу, а також інших матеріалів, здатних спалахувати без присутності відкритого вогню.
Заходи протипожежної безпеки передбачаються при проектуванні і будівництві будівель, зокрема застосовують конструкції, що не горять, влаштовують в необхідних місцях різні перешкоди: розриви,  протипожежні стіни, протипожежні перегородки зелені насадження і інші загороджувальні пристосування. Крім того, встановлюються порядок і норми зберігання горючих матеріалів в кожній виробничій будівлі, цеху, складі і інших спорудах на об'єкті.
З метою евакуації людей і майна з приміщень при виникненні пожежі влаштовуються додаткові виходи, розробляються план і інструкції з евакуації.
Для швидкого і ефективного гасіння пожеж, у разі їх виникнення, на енергопідприємствах необхідно:
- мати пристрій пожежного зв'язку і сигналізації. Кожний робочий, службовець і інженерно-технічний персонал повинен уміти користуватися нею і у будь-який час у разі необхідності уміти викликати пожежну охорону;
- забезпечити водою для гасіння пожеж підприємство, цех або іншу виробничу ділянку. З цією метою улаштовують природні або штучні вододжерела і водопровідні магістралі, встановлюючи на них пожежні гідранти. У водопроводі високого тиску необхідний тиск від гідрантів повинен бути створений при виникненні пожежі стаціонарними пожежними насосами, обладнаними пристроєм, що спеціально передбачаються забезпечуючим пуск насосів не пізніше ніж через 5 хвилин після сигналу про виникнення пожежі.
У водопроводах низького тиску необхідний для гасіння пожежі тиск повинен бути створений пересувними пожежними насосами (автонасосами або мотопомпами), які подають воду від гідрантів до місця пожежі.
Вільний тиск в мережі протипожежного водопроводу високого тиску повинен забезпечувати висоту компактного струменя не менше 10 м при повній витраті води і розміщення ствола на рівні щонайвищої точки самої високої будівлі. Тиск в мережі протипожежного водопроводу низького тиску при пожежогасінні повинен бути не менше 10 м на рівні поверхні землі.
Пожежна безпека енергетичних підприємств забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних збитків, зменшення негативних екологічних наслідків, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж, а також евакуації з зони виникнення і можливого розповсюдження пожежі людей, документів і матеріальних цінностей.
Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" відповідальність за протипожежний стан енергетичних підприємств покладається на керівників цих підприємств i організацій, а також на відповідальних осіб, уповноважених наказом керівників та посадовою інструкцією.
Обов'язки керівників підприємств та уповноважених ними органів установлюються статтею 5 Закону України "Про пожежну безпеку"...
Косюк В.В., фахівець з пожежної безпеки

 

Щодо обгрунтування вихідних даних для проведення моделювання розвитку пожежі  в машинних залах енергетичних підприємств    87
Турбінна олива є основним елементом пожежної навантаги машинних залів атомних та теплових електростанцій (далі - АЕС та ТЕС). Пожежі турбінної оливи внаслідок розгерметизації систем змазування та ущільнення турбогенераторів приводять до катастрофічних наслідків, руйнування огороджувальних конструкцій машинних залів та знищенню складного та вартісного технологічного обладнання. Прикладом цього є резонансна пожежа з горінням турбінної оливи, яка сталася 29 березня 2013 року в машинному залі котлотурбінного цеху №1 Вуглегірської ТЕС, в результаті якої було знищено дах машзалу на площі 10880 м2, а також технологічне обладнання цеху. Пожежа призвела до загибелі та травмування людей [1]...
Семичаєвський С.В

 

Основні характеристики методів випробувань одиничного кабелю на поширювання полум'я    89
На сьогоднішній день в Україні основним нормативним документом, що встановлює вимоги пожежної безпеки до ізольованих проводів та кабелів (в тому числі оптичних кабелів та кабелів зв'язку, далі - кабель) є ДСТУ 4809 [1], в якому визначені основні і додаткові методи випробувань, а також встановлено класифікацію кабелів за показниками пожежної небезпеки.
Необхідність використання на об'єктах будівництва кабелів, класифікованих згідно вищевказаного стандарту, регламентовано рядом державних норм і правил, зокрема [2 - 4] тощо. З моменту набуття чинності [1] більшість методів випробувань, наведених в ньому, втратили актуальність у зв'язку з прийняттям національних стандартів, відповідних останнім редакціям європейських та міжнародних стандартів.
Так, відповідно до [1] визначення класу стійкості до поширювання полум'я одиничного кабелю проводились згідно з ДСТУ 4216 [5], який відповідав міжнародному стандарту [6], але з технічними відхилами, що були спрямовані на підвищення ефективності виявлення пожежонебезпечної кабельної продукції та уніфікації, наскільки це можливо методів випробувань кабелів з методами випробувань інших елементів електропроводки на поширення полум'я [7-9]. Модифікації стосувалися вимог до кількості випробних зразків, способу прикладання випробувального полум'я, більш жорстких вимог до характеристик тощо. Свого часу, із втратою чинності міжнародного стандарту [6], в Україні були прийнято на заміну [5] стандарт [10], в яких було реалізовано вищезгадані модифікації до нового міжнародного стандарту [11]. На цей час для підтримки Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання відповідно до вимог Закону України «Про стандартизацію» на заміну [10] прийнято стандарт [12] та стандарт [13] (прийнято вперше)...
П.О.Іллюченко, начальник відділу електротехнічних виробів науково-випробувального центру УкрНДІЦЗ


Професійна кар’єра в органах і підрозділах ДСНС України    92
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) - входить в систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності. Найголовніше ж завдання ДСНС України є рятування людей, а це вимагає від її працівників якісної професійної підготовки, а від держави – належного соціально-правового захисту, забезпечення можливості їх професійного зростання, що охоплюється терміном «професійна кар’єра». Професійне зростання дозволяє працівнику ДСНС України відчути свою роль та значення у виконанні як загальних, так і спеціальних завдань. Враховуючи, що професійна кар’єра безпосередньо пов’язана з підвищенням грошового та матеріального забезпечення, її вплив на відчуття соціальної захищеності працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій беззаперечний. Просування службовими щаблями та присвоєння чергових звань стимулюють працівника до якісного виконання покладених на нього службових обов’язків та завдань. Важливими умовами, що впливають на динаміку професійної кар’єри, є дисциплінованість працівника, його здатність до виконання специфічних оперативних завдань, а також його управлінські навички. Функціонування професійної кар’єри як комплексного явища залежить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників, врахування яких є запорукою ефективного використання здібностей того чи іншого працівника для загальної справи, реалізації основного гасла служби: «ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ». І, навпаки, неврахування таких здібностей досить часто призводить до службової апатії, звільнення зі служби тощо...
Фещук Юрій Леонідович – науковий співробітник відділу технічного регулювання НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ
Хроменков Дмитро Геннадійович – молодший науковий співробітник відділу технічного регулювання НДЦ технічного регулювання УкрНДІЦЗ


Щодо досліджень тенденцій технічного розвитку переносних засобів димо- та тепловидалення    93
Актуальність застосування переносних засобів димо- та тепловидалення (пожежних димовсмоктувачів) під час гасіння пожеж пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС України було визначено у тезах доповіді [1]. З метою встановлення тенденцій технічного розвитку пожежних димовсмоктувачів в рамках науково-дослідної роботи, необхідність проведення якої визначено у тезах доповіді [1], нами було проведено патентні дослідження з цього напрямку...
Семичаєвський С.В

 


БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ
Загрози медико-біологічного зарактеру за заходи щодо зменшення їх негативних наслідків    94
За результатами аналізу стану інфекційної захворюваності та масових отруєнь людей, інфекційної захворюваності сільськогосподарських тварин, масового розповсюдження шкідників сільськогосподарських рослин та їх вплив на життєдіяльність населення визначено тенденції в динаміці надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру...
Людмила Калиненко,
Ніна Кимаковська,
УкрНДІЦЗ


Отравление грибами. Профилактика. Первая помощь.    97
Около 4 % всех отравлений приходится из-за употребления ядовитых грибов.
Причины этих отравлений заключаются в незнании этих грибов и неправильном их приготовлении. Существуют классификации грибов в зависимости от съедобности:
1. К безусловно съедобным относятся грибы, приготовленные без дополнительной обработки (белые грибы, маслята, подосиновики, моховики, шампиньоны и др. )
2. Условно съедобные грибы – это грибы, которые перед кулинарной обработкой необходимо подвергать предварительной варке или вымачиванию в проточной воде (перед посолом). К ним относятся все грибы, у которых при разламывании из мякоти вытекает млечный сок, имеющий жгучий вкус (свинушки, волнушки, чернушки и др.), а также грибы, содержащие, ядовитые кислоты (строчки). В результате предварительной обработки ядовитые и жгучие вещества, содержащиеся в условно съедобных грибах, удаляются. Если не удалить токсические вещества, то эти грибы, как и ядовитые, могут вызвать легкие и тяжелые отравления. Для строчков надежным способом обезвреживания служит также высушивание в течение 3-4 недель. Сушка других грибов, содержащих ядовитое вещество, не уничтожает их токсичность.
3. К группе несъедобных грибов относятся как ядовитые, так и неядовитые, но имеющие крайне неприятный вкус или запах, который препятствует их употреблению (желчный гриб, перечный гриб и др.). Число ядовитых грибов сравнительно невелико. К ним относятся бледная поганка и мухоморы, яд которых не уничтожается и не выводится во время термической обработки или засолки.
После сбора грибы немедленно должны подвергаться обработке, а срок хранения свежих грибов не должен превышать 18-24 часов при температуре не выше 10 °С. Следует помнить, что даже самый лучший и, безусловно, съедобный гриб, если он перезрел, начал гнить на корню или долго лежал без обработки, может стать ядовитым.
Особенно важное значение имеет предупреждение отравления детей, находящихся в лесу. При отравлении грибами в первую очередь поражается желудочно-кишечный тракт, что клинически проявляется симптомами острого гастроэнтероколита и приводит к более или менее острому обезвоживанию организма.
medkirov.ru

Последнее изменение
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии